panelarrow

November 29, 2013
by
0 comments

Voordelen van Donateur zijn van een Goed Doel

Waarom is het nodig om donateur te worden?

In plaats van luxe auto’s, mooie kleren, lekker eten en vakantie in het buitenland, is er een veel barmhartigere manier om uw hard verdiende geld te besteden. Hoewel er niets mis mee is om uzelf te belonen voor het harde werk dat u heeft gedaan, zou het veel meer voldoening geven wanneer u iemand die minder fortuinlijk is zou helpen door een goed doel te ondersteunen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer een persoon donaties doet, deze persoon zelf psychologisch en emotioneel ook baat kan hebben bij het gevoel van het geven van geluk aan anderen.

Het maakt u een beter mens

Zodra een persoon besluit om zich te verbinden aan een liefdadigheidsinstelling, kan het idee van het helpen van anderen een verbeterd gevoel van welzijn creëren. Als donateur beseft u dat u daadwerkelijk minder bedeelde mensen kunt helpen door het opofferen van uw zuurverdiende geld, tijd en andere waardevolle zaken. Mensen die niet tevreden zijn met het soort werk dat ze doen en het leven dat ze leiden krijgen zo soms nieuwe richting en het helpt hen om een veel waardiger leven te leiden.

Donateurs worden geïnspireerd om sociaal actiever te worden

Zodra een donateur een bepaalde hoeveelheid financiële hulp biedt aan een non-profit organisatie, wordt hij of zij van binnenuit gemotiveerd om meer betrokken te zijn bij het onrecht in de samenleving. Ook helpt het bij het leggen van contacten met andere sociaal actieve mensen. Bovendien kan de supporter van het goede doel zichzelf op die manier beter informeren over de sociale en politieke misstanden die zich in een land voordoen. Ook komt hij of zij in aanraking met standpunten en meningen van andere mensen en de overheid over een bepaalde zaak. Het verhoogt dus ook zijn of haar bewustzijn.

Fiscaal aftrekbaar

Als een donateur vindt dat hij of zij iets terug zou moeten krijgen voor het doneren van geld aan goede doelen, dan is hetvolgende punt interessant: giften aan non-profit organisaties zijn fiscaal aftrekbaar. Alle kosten die daarbij gemaakt worden zijn niet belastbaar. Het doen van giften aan kansarmen en minder bedeelden is dus een manier om uzelf te belonen.

November 26, 2013
by
0 comments

Beschermen Goede Doelen Mensenrechten?

Veel goede doelen en non-profit organisatieshouden zich bezig met het bieden van zorg aan kinderen en richten zich ook op steun op de lange termijn. Deze groepen helpen om illegale activiteiten tegen kansarme kinderen, zoals kindermishandeling, tot een eind te brengen door het bouwen van weeshuizen en het vinden van veilige en beschermde onderkomens. Ook helpen deze organisaties kinderen bij het vinden van een nieuw gezin via adoptie. Zo proberen ze kinderen het recht te geven om zich uit te spreken, hun ideeën te uiten en een goed leven te leiden. De goede doelen beschikken over alles wat er nodig is, van werknemers tot andere essentiële zaken, om deze minder fortuinlijke kinderen te voeden en hen te voorzien van hun fundamentele mensenrechten.

Mensen wiens rechten worden geschonden

Van miljoenen mensen over de hele wereld worden de fundamentele rechten geschonden. Over de hele wereld worden vrouwen mishandeld, gemarteld en gediscrimineerd. Het wordt hen niet toegestaan om vrijuit te spreken, hun gedachten te uiten, vrijelijk mensen te ontmoeten of hun geloof uit te oefenen. Soms wordt hen zelfs de basislevensbehoeften ontzegd. Niet

Het logo van Amnesty

Het logo van Amnesty

alleen vrouwen, maar ook mannen zijn soms verstoken van menselijke waardigheid en mensenrechten, door de overheid, werkgevers of familieleden. Deze zaken zijn zeer zichtbaar en bij de autoriteiten bekend maar er wordt niet effectief en krachtig tegen opgetreden. Juist daarom zijn er bepaalde niet-gouvernementele organisaties die hieraan werken via goede doelen.

Mensenrechten voor de oorlogsslachtoffers

Er zijn bepaalde goede doelen die volledig zijn toegewijd aan het bieden van ondersteuning en zorg aan mensen die door een oorlog zijn getroffen. Zoals we weten vinden er in vele delen van de wereld oorlogen plaats. Wie zal de getroffen mensen ondersteunen en voor ze zorgen? Het antwoord op deze vraag wordt nooit gegeven door de overheid, zodat er bepaalde non-profit organisaties zijn die proberen te zorgen voor effectieve en duurzame hulp aan deze mensen. De rechten van de mens voorzien in veiligheid en de toegang tot goede gezondheidszorg. Deze goede doelen werken eraan om het lijden van mensen weg te nemen en richten zich erop om de publieke aandacht op hun conditie te vestigen. Daarom kan worden gezegd dat de rechten van de mens aanhangers van verschillende religies dichter bij elkaar brengen en het gevoel van naastenliefde doen groeien. Donateurs en andere gulle gevers helpen dus bij het beschermen van de fundamentele mensenrechten van minder bedeelden, om zo de levens te verbeteren

November 14, 2013
by
0 comments

Het goede doel Cordaid, lid van Caritas

www.cordaid.org/nl is de website van de organisatie voor ontwikkelingshulp Cordaid, lid van het internationale netwerk Caritas. Cordaid biedt hulp in noodsituaties en tracht armoede uit te roeien met de hulp van lokale organisaties.

Cordaid, met de website www.cordaid.org/nl, heeft vele vrijwilligers en ook een aantal betaalde werknemers. Ze helpen miljoenen mensen door openlijke steun en bewustmaking. De organisatie biedt hulp op vier gebieden: toegang tot de markten, levenskwaliteit, gezondheid en hulp bij conflicten. Het belangrijkste doelen zijn het helpen van bewoners van sloppenwijken en het beschermen van vrouwen tegen geweld. Het programma voor noodhulp is gericht op het voorkomen van rampen en het helpen in noodsituaties. Het gezondheidsprogramma is voor behoeftige groepen, mensen met hiv en aids en voor reguliere gezondheidszorg. Het ondernemerschapsprogramma biedt steun aan kleine producenten en helpt bij fondsenwerving in deze sector.

Caritas Internationalis was bij de oprichting een eenmansinitiatief, maar tegenwoordig is het een van de grootste netwerken die zich inzetten voor het uitroeien van armoede en onrechtvaardigheid in de wereld. Het is een wereldwijde beweging die werkzaam is voor de bestrijding van onrecht door middel van eigen middelen. De organisatie is een onderdeel van de katholieke kerk en volgt de maatschappelijke waarden van de kerk die waardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit en rentmeesterschap omvatten. Het netwerk van deze organisatie omvat zeven werelddelen, waaronder Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika, en doet zijn werk in meer dan 200 landen.

Caritas Internationalis werkt aan de ontwikkeling van de armste en meest gemarginaliseerde mensen door vredesopbouw. Ze richten zich op zes hoofdgebieden:

  • Verdeelde gemeenschappen bij elkaar brengen door nationaal en internationaal fundamenten te bouwen voor vrede en verzoening.
  • De organisatie lanceert internationale noodhulpprogramma’s ter plaatse tijdens en na rampen.
  • Economische rechtvaardigheid wordt geboden aan arme mensen door het nakomen van beloften in het lucht- en handelsverkeer.
  • Ze zetten zich in voor de slachtoffers van de gevaren van klimaatverandering, dit zijn meestal de armste mensen.
  • De organisatie voert een speciaal gezondheids-en zorgprogramma uit voor HIV- en AIDS-patiënten.
  • Een speciaal programma biedt onderdak aan vrouwen die worden geconfronteerd met geweld.

Het werk van Caritas Internationalis kan ook online ondersteund worden. Ook vakmensen kunnen hun diensten als vrijwilliger aanbieden door lid te worden van het wereldwijde team voor het overwinnen van armoede en onrecht. Mensen die lid van het team willen worden kunnen online contact opnemen met het management. Katholieke liefdadigheidsinstellingen kunnen ook lid van deze organisatie worden. Meer informatie over Caritas Internationalis kan worden gevonden op de site van Cordaid, www.cordaid.org/nl.